Sınıf Yönetimi Ve Akademik Başarı

SINIF YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI

SINIF YÖNETİMİ

Sınıf yönetimi, sınıfta etkili öğretme – öğrenme sürecinin gerçekleşebilmesi ve sonuçta beklenen eğitsel başarıya ulaşılabilmesi için öğretmen tarafından gerekli ortam ve koşulların hazırlanıp sürdürülmesini ifade eder.‘’bilgi çağı’’ olarak adlandırdığımız bu dönemde eğitimin sadece bilginin öğrenciye aktarımı şeklinde gerçekleştiğinde işlevini yerine getiremeyeceği ve asıl olanın nitelikli insan gücü hedeflemek olduğu anlayışı beraberinde sınıf yönetimi hususunda da bazı değişim gereksinimleri ortaya çıkarmış ve nihayetinde yaratıcı, eleştirel düşünen ve problem çözme becerisine sahip öğrenci yetiştirme anlayışı içerisinde çağdaş eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır. ‘’öğrenmeyi öğrenme’’ bu çağdaş (yapılandırıcı) eğitim anlayışını temel felsefesidir.

Sınıf Yönetiminde Modeller
Toplumsal değişme ve gelişmelere bağlı olarak eğitim anlayışında meydana gelen değişiklikler sınıf yönetiminde kimi modelleri ortaya çıkarmıştır. Bunları altı başlık altında kısaca açıklayacak olursak;

1- Tepkisel model: İstenmeyen davranış ya da durumun değiştirilmesi amacıyla duruma ya da davranışa tepki şeklinde gerçekleştirilen sınıf yönetimi modelidir. Ödül cezanın etkin olduğu bu modelin işleyişi, istenmeyen sonuç-tepkidir.

2- Önlemsel model: Sınıfta sorun yaşanmasına olanak tanımayacak biçimde bir planlama ve düzenleme yaparak, istenmeyen davranış ve sonucunu olmadan önlemeye yönelik bir modeldir

3- Bütünsel sınıf yönetimi: Önlemsel sınıf yönetimi temelli, grup yanında bireye yönelmeyi içeren, istenmeyen davranışı önlemek ve istenen davranışa ulaşmak için istenemeyen davranış nedenlerinin ortadan kaldırılmaya dayalı bir sınıf yönetimi modelidir.

4- Gelişimsel model: Sınıf yönetiminde öğrencilerin, fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesini temel alır.

5- Otoriter model: Öğretmenin mutlak otoritesine dayalı olarak gözlenen bu modelde, formal ilişkiler ön planda tutulur, sınıf içi iletişime bütünüyle öğretmen hakimidir

6- Çağdaş model:Kararların sınıf içi tartışmalar sonucunda alındığı bu modelde öğretmen sınıfın bir üyesidir ve süreçlere bir lider, rehber ve yardım eden olarak katılır

SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

Öğretmenler sınıftaki eğitim öğretim etkinliklerini yönetirken öğrencilerin istenmeyen davranışlarını, öğretime ya da sınıf içi kurallara ilişkin olumsuz tutumlarını ve iletişim engellerini bir sorun olarak tanımlar ve bu olumsuzlukların giderilmesine ilişkin sınıf içi çözüm uygulamaları geliştirirler.

Sınıf yönetiminde öğrencilerin hedef davranışlara ulaşmasında ortaya çıkan sorunların tanımlanması öncelikle sınıfın yönetiminde soruna neden olan etmenlerin tanımlanmasına bağlıdır. Bu bağlamda sınıf yönetimini etkileyen sosyal, psikolojik ve eğitim Öğretimli ilgili üç ana etmen sıralanabilir.

Sosyal Etmenler: Bireylerin davranışları doğdukları andan itibaren çevresinden aldıkları uyaranlarla şekillenir. Birey bu uyaranları anlamlandırma ve tepki verme süreciyle birlikte giderek genişleyen sosyal bir etkileşim sürecinin içinde yer almaya başlar

Önce ailesiyle başlayan bu sosyal etkileşim süreci topluma ait değerlerin, normların ve inançların yer aldığı toplumsallaşma süreciyle derinleşir, çevresiyle girdiği etkileşimle öznel anlamlar kazanır. Başta televizyon ve internet olmak üzere kitle iletişim araçları ise çok çeşitli, yoğun ve dikkat çekici uyaran zenginliği ile bireyin sosyal yapısını şekillendiren en etkili etmenlerin başında yer alır.

Eğitim öğretime ilişkin etmenler: Sınıf yönetimini etkileyen değişkenlerden bir diğeri de sınıfların içinde yer aldığı okulların yapısıdır. Okulların örgütsel yapıları, iklimi, kültürü, karar alma süreçleri, öğretmen ve öğrencilere sağlanan destek hizmetleri, öğrenme öğretme süreçleri, okul kuralları ve öğrenmeye ilişkin tutum ve davranışları üzerinde oldukça etkilidir.

Psikolojik etmenler: Öğretmenlerin Özellikleri ve Deneyimleri: Öğretmenlerin kişilik özellikleri, öğrencilerle yaşadıkları önceki deneyimleri, eğitim durumları ve sınıf içi karar alma süreçlerinde benimsedikleri demokratik ya da baskıcı tutumlar sınıfın olumlu bir öğrenme çevresinin olarak yapılandırılması üzerinde temel belirleyicilerdir Öğrencilerin Özellikleri ve Gereksinmeleri: Öğrenciler temel bireysel ve psikolojik gereksinmelerinin karşılandığı, kendilerini güvende ve rahat hissettikleri öğretim ortamlarında etkili öğrenirler..

Öğrenci Başarısının Bazı Değişkenleri
Öğrencilerin basarı ya da başarısızlıklarında birden çok etmen bulunmaktadır. Öğrenciler arasında sosyo-ekonomik farklılıkların yanında ilgi, değer ve tutum gibi duyuşsal özellikler açısından da farklılıklar bulunmaktadır.Her bireyin, başkalarına benzeyen birtakım özellikleri yanında benzemeyen birtakım özelliklere de sahip olduğunu,özellikle okul ortamı düşünüldüğünde öğrencilerin çeşitli farklı özellikler gösterebileceklerini;öğrenmelerinde zekâ, yetenek, kişilik özellikleri ve davranışlarında farklılaşabileceğini belirtmektedir. Başarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne derece yararlandığının bir ölçüsü ya da göstergesidir.

Okuldaki basarı ise bir akademik programdaki derslerden öğrencinin aldığı notların ya da puanlarının ortalaması olarak düşünülebilir . Öğrencinin ders başarısı üzerinde etkili olan pek çok değişken bulunmaktadır. “Öğrenme değişkeni” olarak da adlandırılan bu değişkenler hemen tümüyle fizyolojik, psikolojik ve toplumsal durum ve koşullarla ilgilidir. Öğrenme değişkenleri, öğrencinin öğrenme durumunu, dolayısıyla da basarı düzeyini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir.Okul başarısı “zihinsel olmayan” birçok faktör tarafından da önemli düzeyde etkilenmektedir.

Bunlar arasında; Başarı güdüsü, . Kaygı, . Ailenin nitelikleri, Sosyo-ekonomik özellikler,. Okul ve eğitim koşullarının yetersiz oluşu,. Genel çevre özellikleri,. Beslenme,. Sağlık koşulları ve benzerleri yer almaktadır. Başarı seviyesi düşük olan öğrencilerde genellikle yergilerin ve eleştirilerin daha etkili olduğu düşünülse de, çoğu zaman istenen davranış değişikliği gerçekleşmez. Yargılayıcı, eleştirici tepki ve tavırlar genellikle bireye doğru olanın ne olduğunu göstermez. Bu yüzden olumsuz ifadeler yerine olumlu, teşvik edici ve yol gösterici ifadelere yer verilmesi gerekir. Bazı öğrencilerin yetenekli, zeki ve sorumluluk sahibi olduklarını düşünür ve onlardan daha yüksek beklentiler içinde oluruz.

Başarılı öğrenciler gülümseme, bas sallama, göz kırpma gibi daha fazla olumlu tepkiler almaktadırlar ve daha az ihmal edilmektedirler. Öğrencinin özellikleri ve başarısı öğretmen beklentisini etkilerken, öğretmenin beklentileri de öğrenci davranışını ve başarısını etkilemektedir. Öğretmen beklentisi ile öğrenci davranışı arasında çift yönlü bir etkileşim vardır. Öğretmenlerin başarılı öğrencilerden beklentileri ve onlara karsı tutum ve davranışları ile düşük başarı gösteren öğrencilere karsı tutum ve davranışları arasında büyük ölçüde farklılıklar vardır. Onlara beklentilerine uygun sorular sorar, pekiştireç ve dönüt verir. Öğretimin niteliğini beklentilerine uygun olarak düzenler. Öğretmenlerin düştükleri hataların basında; başarılı buldukları öğrencilere başarısız öğrencilere göre daha güç sorular sorup yanıt vermeleri için daha fazla zaman vermeleri, sözlerini daha az kestikleri ve doğru yanıt vermeleri için onlara daha çok ipucu vermeleri ve onlarla daha çok ilgilenmeleri ortaya konulmuştur.

Bu durum başarısız olarak algılanan öğrencilerin başarıları önündeki önemli engellerden biridir. Başarı; çocuğa kazandırılacak davranış değişikliğiyle mümkün olacağına göre bu davranış değişikliğini meydana getirecek öğretim sürecinin en önemli unsurlarından biri de disiplindir. Ancak, disiplin, uyumlu bireyler yetiştirmek için, onların davranışlarını sürekli kontrol altında tutmak değildir. Onların ne yapıp ne yapmaması gerektiğini kendilerinin bilmelerinin sağlanması, bu sorumluluğun verilebilmesidir.

Öğrenme-öğretme ortamında birçok değişken yer almaktadır
Öğrenme-öğretme ortamında birçok değişken yer almaktadır. Bu değişkenler; öğretmen, öğrenci, okul, program, eğitim ortamı, sınıf yönetimi, aile ve çevre olarak sıralanabilir. Bu değişkenlerden en önemlisi ve en kritik olanı öğretmendir. Çünkü etkili bir sınıf yönetimi için gerekli olan eğitim süreçlerinin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden öğretmen sorumludur. Bu nedenle öğretmenin liderlik rolü ön plana çıkmakta ve grup dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadır. Öğrenme ve öğretme ortamında başarıyı etkileyen sınıf içindeki davranışlar ve sınıfın etkili yönetimidir. Sınıfın yönetiminden sorumlu olan öğretmenin sınıfta iletişim becerilerini gösterebilmesi, uygun tutum ve davranışlarda bulunması beklenir.

Öğretmen Tutum ve Davranışlarının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri Öğretmenin değerleri, tutumları, deneyimleri; öğrencilerini, toplumu, kendi mesleki geleceğini, meslektaşlarını etkiler ve doğal olarak onlardan da etkilenerek kişisel ve mesleki varlığını biçimlendirir.Öğretmen, gelecek kuşakların bilişsel gelişimini besleyen; topluma ve kendi dışındaki dünyaya karşı tutumlarının çerçevesini çizen; iletişim, araştırma ve yaratıcılık becerilerinin gelişimini hızlandıran; duyuşsal ve devinişsel gelişimini yönlendiren bir kişidir .

Sınıf Yönetimi ve Öğrenci Başarısı Arasında İlişkiler Öğretmenin, etkin bir şekilde sınıfı yönetebilmesinde her sınıf ortamının değişik bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklere sahip öğrencilerden oluştuğunu dikkate alması gerekir. Her sınıfın sosyal dokusu ve iklimi, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ile güdülenmişliğinin de aynı olmadığını bilen öğretmen, gerekli öğrenme yaşantılarını düzenler ve sınıfı yönetir . Öğretmen sınıfın ilişki düzeninin kurulmasında, düzeltilip geliştirilmesinde yol gösterici bir lider ve sınıf ikliminin yaratıcısıdır.Öğretmenin sınıfı iyi yönetmesi onun sağlıklı iletişim ortamı oluşturmasına bağlıdır . İletişim, davranış değişikliği meydana getirmek üzere düşünce, bilgi, duygu, tutum ve becerilerin paylaşılması süreci ya da insanların; bilgi, düşünce, duygu ve mesajlarını sözel olarak başkalarının davranış ve anlamalarını etkilemek amacı ile göndermeleri süreci olarak tanımlanabilir.

Sınıfta İletişim ve Öğrenci Başarısı Öğretme ve öğrenmenin gerçekleşmesinde sınıf içi iletişim oldukça önemlidir. Sınıf, öğrenciler ve öğretmenlerin eğitsel amaçlara ulaşabilmek için, kendilerinde var olan ve çeşitli iletişim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaşantıları uygun bir düzenlenişle paylaştıkları ortamdır . Başka bir ifadeyle öğretmen-öğrenci iletişiminin en yoğun yaşandığı yerdir. Sınıf içi iletişim tanışma ile baslar. Tanışma, öğretmen için hem öğrencilerle ilgili bilgi almak, hem de sınıf iklimini yumuşatmak için iyi bir fırsattır.

Öğrenciler açısından ise, insan olarak önemsenmenin ve öz güven geliştirmenin en iyi fırsatlarından biridir. Öğretmen bu fırsatı iyi kullanmalıdır. Tanışma öğrencilerle kuracağı sağlıklı iletişimin ilk basamağı olarak değerlendirilebilir. Eğitim ve öğretim, öğrenci ile öğretmenin etkileşimine, iletişim ise alıcı ve kaynak arasındaki etkileşime dayanan bir süreçtir.Eğitim-öğretim yönetimi, sınıf içi iletişimi de kapsayan bir süreçtir. İlköğretim öğrencilerinin ev ortamından çıkıp, okul ortamına girdiklerinde, onlardan yeni davranış biçimleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Yeni davranış biçimlerini kazanan öğrencilerin güven duyguları gelişmiş olmalıdır. Kendilerini düzgün ve güzel ifade edebilen, kişiler arası ilişkilerde başarılı bireyler olarak topluma uyum sağlayabilmelidirler. Öğretmen, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilmeleri için onları cesaretlendirmeli ve davranışlarının yanlış yanlarını değil doğru yanlarına vurgu yapmalıdır . Çocuklar yetişkinlerden özellikle de öğretmenlerden gelen övgü ve yergilere karsı çok duyarlıdır. Bir öğretmenin etkinlik ve etkililik derecesi, yani başarısı gerçek anlamda o öğretmenin öğrencileriyle iletişim kurmada gösterdiği becerinin düzeyi ve çeşitliliğiyle ölçülür. İletişim, çocuğun başarısında, sınıfta öğrenme ortamının oluşmasında ve sınıf yönetiminde oldukça önemlidir.

 

1.Ev ve Aile Ortamı Özgüven : Öğrenmekten keyif almak büyük ölçüde çocuğun özgüvenine bağlıdır. Yakın çevresi çocuğu tanıyıp onun ihtiyaçlarını fark ederek, karşılamaya çalıştığında özgüven için önemli adım atılır.Otonomi, kendi kendini yönetme : Anne- baba çocuğun dış dünyayı keşfetmek ve tanımak için yaptığı girişimleri desteklediği, bağımsız olması konusunda çocuğu teşvik ettiği takdirde, çocuk kendi kendine yetmenin hazzını yaşar. Motivasyon : Anne ve baba ilgilerini geliştirmesi için yeterli kapasiteye sahip olduğu konusunda çocuğu teşvik etmelidir. Bunu sağlamak için küçük yaştan itibaren fırsatlar oluşturulur ve bu fırsatları değerlendirmesi için çocuk cesaretlendirilir.

2.Başarı konusunda anne babanın tutumu ve desteği : Anne ve baba, çocuğun bireysel kapasitesinin elverdiği oranda yapabileceğinin en iyisini yapmasını bekler. Burada önemli olan, çocuğun başarılarının saygı ile karşılanması, buna karşılık hazır ve yeterli olmadığı bir takım şeyleri başarıp, tamamlaması konusunda baskı yapılmamasıdır. Çalışmaları ailesi tarafından desteklenmeyen ve başarısızlıklarından dolayı eleştirilen çocuk, kendini değersiz bir kişi olarak görür, kendini küçümser. Bu da onun varolan yeteneklerini gizlemesine neden olabilir. Çocuklarına destekleyici bir ortam sağlayan, başarılarıyla ilgilenen, gelecek çalışmaları için onları teşvik eden, onlara sevgi ile yaklaşan ailelerin çocuklarında okul başarısının yüksek olduğu görülür.Ebeveynin aşırı baskısı : Çocuk erişemeyeceğini düşündüğü yüksek başarıya ulaşmak için aşırı ve sürekli ebeveyn baskısı hissettiği zaman bu sabit baskı ile başa çıkamaz. Buna bağlı olarak da anne ve babasının kendisinden beklediğini düşündüğü başarıyı elde edemez.

3.Ebeveynin beklentisi : Anne ve babanın beklentisi çocuğun yeteneğinin üzerinde ve yüksek olduğu zaman çocuğun cesareti kırılır. Çocuk anne ve babasını hayal kırıklığına uğratmaktan korkar. Oluşan bu başarı ile ilgili kaygı, çocuğu yeni girişimlerden ve denemelerden alıkoyar. Stres oluşturan olumsuz ev koşulları : Günümüzde stres bireyin ihtiyaçlarının karşılanmamasından ortaya çıkan duygusal gerilim olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk stresleri, temel ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklandığı gibi, erişkinle çocuğun algılama farklılıklarından da kaynaklanabilir.

4.Bireysel Özellikler: Bilişsel, fiziksel ve duygusal olgunluk yetersizlikleri, okul başarısını etkiler. Bu gelişimsel düzensizlikler genellikle daha çok ergenlik döneminde karşılaşılır. Ergenlik gelişiminin gecikmesi, okul görevleri ile ilgili olarak yoğunlaşmada engelleyici rol oynar. Bu durum kendine güvenin zedelenmesine yol açabilir.

5.Okul ve Öğretmen : Her çocuğun kendini duygusal ve sosyal açıdan güvenli hissedebileceği, korkularını ve güvensizliğini yenebileceği, öğretmeninin ve arkadaşlarının onu seveceği bir ortama ihtiyacı vardır. Ailesi tarafından gerekli ihtiyaçları karşılanan ve kendine güveni olan çocuklar, öğrenmekten zevk alırlar. Okulda bu bunu sağlamak için çocuğa başarabileceği görev ve sorumluluklar verilebilir ve fırsatlar tanınabilir. Böylece çocuk başarı tecrübelerinden yararlanarak güvenini güçlendirir.

Çağımızın En Önemli Buluşu İnternet
Çağımızın en önemli buluşlarından biri olan internetten öğrenmek istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Dünyanın diğer ülkelerine internet sayesinde ulaşabiliyoruz. Fakat bizi internetten korkutan bir çok tehlikeyi de gözardı edemeyiz. Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış programlarla bilgisayar, sadece çocukları teknolojiyle tanıştırmada uygun bir yol değil, aynı zamanda çocukların yaratıcı yönlerini harekete geçirmeyi ve yeni yöntemler geliştirmelerini sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır.

Çocuklar, bir amaca yönelik eylemlerde, bir ödev hazırlama, bir konu hakkında araştırma yapma vb durumlarda çok doğal olarak bilgisayardan yararlanmalıdırlar. Fakat bilgisayarı ve özellikle interneti nasıl, ne amaçla ne kadar sıklıkla kullanacağı konusunda gereken eğitimi aileden veya okuldan alamayan çocuk internet gibi kontrolsüz bir ortamda nelerle karşılaşabilir…Bilgisayar oyunları bağımlılık yaparak çocukların ders çalışma saatlerinde internetten araştırma yapıyorum diyerek saatlerce bilgisayar başında kalmaları uykusuzluk, fiziksel yorgunluk gibi olumsuz etkilere neden olarak okul başarılarını da olumsuz etkiler.

Öğretmenlere Tavsiyeler:
Her biriyle sınıf içi iletişim kurun. Öğrencinizi izleyin ve tanıyın. Öğrencilerinizi motive edin. Öğretim yöntemini değiştirin. Sorumluluk verin. Öğrencilerinizle konuşun. Öğrencilerin ilgilerini anlayın ve derse ilgisini artırın. Öğrencilerinize ismiyle hitap edin. Önemsendiğini hissedecek ve derste ilgili olacaktır. Öğrencilerin başarılarını takdir edin. Cesaretleneceklerdir , ve en önemlisi çocukları sevin.

 Kaynak : Cemal ALAŞ/Psikolojik Danışman

http://slideplayer.biz.tr/slide/3385914/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.