Kişisel Ve Mesleki Gelişim Planı

ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL ve MESLEKÎ DEĞER VE GELİŞİMLERİ

Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır.

İyi bir öğretmenin “kendisini mesleki ve kişisel açılardan sürekli olarak geliştiren, kendisini geliştirmeyle ilgili fırsatları ve olanakları araştıran ve değerlendiren, işini iyi yapan, bilgi ile yaşamayı öğrenen, kendisini sürekli geliştiren bir kişilik özelliğine sahip olmalıdır.

Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge v.b.) izleyerek bunlara uygun davranır.

Öğretmen, öğrencilerin her birinin önemli ve değerli olduğunu kendilerine fark ettirebilmeli ve özelliklerine uygun davranabilmelidir. Onların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel farklılıklarına ve gereksinimlerine ilişkin anlayışını, farkındalığını öğrencilerinin öğrenmesini desteklemek ve daha ileriye götürmek için kullanabilmelidir.


Öğrencilere Değer Verme, Anlama ve Saygı Gösterme

Performans Göstergeleri

Plânında ve uygulamalarında öğrencilerin gereksinimlerine yanıt  verecek farklı etkinlikler sunar.

Oturma düzenini öğrenci özelliklerine ve onların öğrenmelerini kolaylaştırabilecek biçimde düzenler.

Öğrenmeyi kolaylaştırmak için uygun materyal, kaynak ve etkinlik seçme ve bunları geliştirmede öğrencilerin özelliklerini dikkate alır.

Öğrencilerin farklı etkinlikler önermesine ve bunlara katılmasına  olanak sağlar.

Öğrencilerini etkin biçimde dinler.

Öğrencilerin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir.

Öğrenciler sorulara farklı yanıtlar verdiğinde olumlu tepki gösterir.

Sözel tepkilerinde ve davranışlarında saygı öğelerine yer verir.

Sınıf içi ve dışı etkinliklerde öğrencilerin sosyal ve kültürel özelliklerine uygun olarak çeşitliliğe yer verir.

Öğrencilerin sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmelerine ortam oluşturur.

Öğrencilere ödev verirken ve sınıf dışı çalışmalar yaptırırken hem onların hem de çevrenin  gereksinim ve olanaklarını dikkate alır.

Farklı özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için öğrenme amaçları belirleyerek uygun ortamlar hazırlar.

Öğrencinin geçmişine ve sosyo – ekonomik durumuna göre ön yargısız davranır.


Öğrencilerin, Öğrenebileceğine ve  Başaracağına İnanma

Öğretmen, öğrencilerinin yaşantıları ve düzeyleri ne olursa olsun, onların eğitim kazanımlarını sürekli arttırmayı amaç edinmeli, onlara öğrenme ve başarma konusunda öz güven kazandırabilmelidir.

Performans göstergeleri

Öğrencilerde öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmeyi amaçlar.

Öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine sahip olduklarının farkındadır.

Çalışmalarını planlar ve uygularken, öğrencilerin her birini var olan kazanım   düzeylerinden daha ileriye götürmeyi amaçlar.

Performans göstergeleri

Öğrencilerde öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmeyi amaçlar.

Öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine sahip olduklarının farkındadır.

Çalışmalarını planlar ve uygularken, öğrencilerin her birini var olan kazanım   düzeylerinden daha ileriye götürmeyi amaçlar.

Öğrenmeyi engelleyen etmenleri  analiz ederek öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik  düzenlemeler yapar.

Öğrenme ve başarmanın  çeşitli yolları olduğu konusunda öğrencileri bilgilendirir.

Öğrencilerin düzeylerine uygun ve ulaşılabilecek amaçlar belirler.

Farklı düzeydeki öğrencilerin öğrenme çabalarını cesaretlendirir.

Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri için onlara  sınıf içi ve dışında çeşitli etkinlikler ve olanaklar sunar.

Öğrencilerin başarılarını öne çıkarır ve destekler.

Her öğrencinin başarılı olacağına inanır.

Beklentilerini oluştururken bireysel farklılıkları dikkate alır.


Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme

Öğretmen, çocuk hakları, insan hakları , anayasa ve demokrasi ilkelerini benimseyerek  her toplumun kendine özgü kültürel yapısı, değerleri olduğu anlayışıyla  öğrenme yaşantıları düzenleyebilmelidir. Ulusal ve evrensel değerleri benimsemeli, uluslararasındaki anlayışı, iş birliğini, dostluğu, barışı destekleyerek, öğrencilerinin de bu değerleri kazanması için çaba gösterebilmelidir.

Performans göstergeleri

Sınıf içi ve dışında çocuk haklarının korunması ve uygulanmasında etkin rol alır.

İnsan haklarına uygun biçimde davranır.

Uluslara, bireylere ve   inançlara karşı ayrımcılık yapmaz.

Sınıf içi ve dışı etkinliklerde demokratik davranır.

Öğrencilerde ulusal ve evrensel değerlerin gelişmesini destekler ve model olur.

Öğrencilerine bireysel ve kültürel farklılıkları olabileceğine ilişkin anlayış kazandırmaya yönelik çalışmalara yer verir.

Sınıf içi ve dışı çalışmalarında, toplumsal ve meslekî etik değerleri benimser ve bunlara uygun davranır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yasal ve ahlâki sorumlulukları bilir ve bunları öğrencilere kazandırır.


Öz Değerlendirme Yapma

Öğretmen, sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz edebilmeli, öz değerlendirme yapabilmeli, yeni bilgi ve fikirlere açık olarak kendini sürekli  geliştirebilmelidir. 

Performans göstergeleri

Sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek öz değerlendirme yapar.

Öz değerlendirmeden elde ettiği verileri kendini ve öğretme-öğrenme sürecini  geliştirmek için kullanır.

Kendi performansını değerlendirirken öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici görüşlerinden yararlanır.

Farklı görüşlere ve eleştirilere açıktır.

Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerde ortaya çıkan davranış ve öğrenme   sorunlarının nedenlerini önce kendisinde arar.


Kişisel Gelişimi Sağlama

Mesleğini sevmelidir. Mesleğini sevmeyen sevgisini de veremez.

 

Öğretmen, kendini geliştirme sorumluluğunun bilincinde,    istekli, sebat,  canlı, enerjik ve yaratıcı olabilmelidir. Eleştirel düşünme, problem çözme , iletişim becerileri ve estetik anlayışını  geliştirebilmeli ve etkili kullanabilmelidir.

Performans göstergeleri

Bireysel gücünün ve yetkinliğinin farkındadır.

Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.

Davranışlarında tutarlı ve dürüsttür.

Zorluklarla mücadele eder.

Stresle başa çıkma yollarını bilir ve kullanır.

Özgüvene sahiptir.

Üst düzey düşünme becerilerine sahiptir ve bunları kullanır.

Zaman yönetimiyle ilgili stratejileri bilir ve kullanır.

Yeni fikirlere ve değişime uyum sağlar.

Türkçe’yi kurallarına uygun ve anlaşılabilir bir biçimde kullanır.

Mesleğini severek ve isteyerek yapar.

Teknoloji okur-yazarıdır (teknoloji ile ilgili kavram ve uygulamaların bilgi ve becerisine sahiptir).

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izler.

Kişisel ve mesleki duyarlılıklarını artırmak için kültür ve sanat etkinliklerine katılır.

Bilimsel araştırma yapmaya isteklidir.


Meslekî Gelişmeleri İzleme ve Katkı Sağlama

Öğretmen, meslekî gereksinimlerinin farkında olarak kendini ve öğretme- öğrenme sürecini   geliştirmek için hizmet içi eğitim, toplantı, seminerlere katılabilmeli, alanı ile ilgili yayınları izleyebilmelidir. Bu tür etkinliklere katkı getirme çabası içinde olabilmelidir.

Performans göstergeleri

Meslekî gereksinimlerinin farkındadır.

 Meslekî gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.

 Meslekî bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirmek amacıyla, hizmet içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılır.

 Meslekî gelişimine yönelik yayınları izler.

Öğrenme-öğretme sürecini iyileştirmek için eylem araştırmaları yapar.

 Öğretmen örgütleriyle iş birliği yaparak karar verme sürecine katılır.

 Meslekî gelişim  plânı hazırlar ve kendini bu doğrultuda geliştirmek için sürekli çaba harcar.

 Kendi gelişim plânı ile ilgili olarak meslekî kurallar kapsamında gerektiğinde üyesi olduğu meslek örgütüyle iş birliği yapar.

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden (on-line dergi, paket yazılımlar, e-posta, v.b) bilgiyi paylaşma amacıyla yararlanır.


 Okulun İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Katkı Sağlama

Öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve geliştirmek için okulu çalışanları ile bir bütün olarak düşünmeli ve  okulun bir toplum merkezi haline gelebilmesi için onlarla iş birliği yapabilmeli, okul gelişim çalışmalarında öğrencileri ile birlikte etkin rol alabilmeli ve kişisel gelişiminin, okul gelişimine katkı sağlayacağının bilincinde olabilmelidir.

Performans göstergeleri

Okulun iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğunun bilincindedir.

 Okulun gelişimine katkı sağlamak ve okulda yaşanan sorunları çözmek için eylem araştırmaları planlar ve yürütür.

 Okulu geliştirme çalışmalarında öğrencileriyle birlikte etkin rol alır.

 Diğer eğitimciler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle  iş birliği yapar.

 Okuldaki sosyal, kültürel ve meslekî çalışmalara etkin biçimde katılır ve gerektiğinde liderlik yapar.

 Öğrenen okul çalışmalarını destekler ve bu çalışmalara katılır.

 Okulun iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde çevre olanaklarını kullanır.

 Okulun geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlamak için hedeflenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını analiz eder ve gerekli önlemlerin alınmasında katkıda bulunur.


Meslekî Yasaları İzleme, Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirme

Öğretmen görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuatı  bilmeli, izlemeli  ve bunlara uygun davranabilmelidir.

 Performans göstergeleri

Öğretmen görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilir ve buna uygun davranır.

Görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuattaki değişiklikleri ve yenilikleri takip eder ve öneri getirir.

 Engellilerin eğitim ve öğretimden yararlanmasına hizmet eden yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygun davranır.

 Engelli öğrenciler için var olan yasa ve yönetmeliklerdeki önlemlerin alınması için çaba harcar.


Kaynak : http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/73/01/753016/dosyalar/2014_12/24040536_meslekivekiiselgeliim.pptx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.