8 KAZANIM CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI

ÇARPANLAR-KATLAR-EBOB-EKOK TEST 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C A B B D C C D B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B B D B A B D C D

 

 

 

 

 

ÇARPANLAR-KATLAR-EBOB-EKOK TEST 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B C C D A D B D C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D D A C D A B B C
21 22 23 24 25
C D A B B

 

 

 

 

 

 

 

ÇARPANLAR-KATLAR-EBOB-EKOK TEST 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D C C A C C B A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D C C B D C A B B

 

 

 

 

 

ÜSLÜ SAYILAR TEST 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D A B A C D C C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A C D D D B C A C

 

 

 

 

 

ÜSLÜ SAYILAR TEST 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A C D D B B B C C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B A B C D B C B B

 

 

 

 

 

ÜSLÜ SAYILAR TEST 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A B B C D B D B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D C D C D B C D D

 

 

 

 

 

ÜSLÜ SAYILAR TEST 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C D B C A D A C D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B B C B A D B B D

 

 

 

 

 

ÜSLÜ SAYILAR TEST 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A B D D B B C A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D A C D  C  C  B  A  D

 

 

 

 

 

KAREKÖKLÜ SAYILAR TEST 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D C C A C B C B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B C B C B A C D B

 

 

 

 

 

KAREKÖKLÜ SAYILAR TEST 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B C B C C C B A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B C B C C C B A B

 

 

 

 

 

KAREKÖKLÜ SAYILAR TEST 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A C B D B B A C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B C A A B D D C A

 

 

 

 

 

 

KAREKÖKLÜ SAYILAR TEST 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C C D C D B C A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D A C D A C D A D

 

 

 

 

 

OLASILIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D D B D D C C B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B B D D B B C C C

 

 

 

 

 

ÜÇGENLERDE ÖLÇME TEST 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D C B B C B D A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A B C C B D C C A

 

 

 

 

 

ÜÇGENLERDE ÖLÇME TEST 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C D C C C D C C B
12 13 14 15
C A B D

 

 

 

 

 

PİSAGOR BAĞINTISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D C C C D B D C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B C D İPTAL B A C C C

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D C A A C C A A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D A C D B A B A B

 

 

 

 

 

CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B B C C C D D A A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A C B C D A A B D

 

 

 

 

 

CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C A C B C A C B D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C D A A B B D B C

 

 

 

 

 

EŞLİK BENZERLİK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B B D D B D İPTAL D
11 12 13 14 15
A B B C A

 

 

 

 

 

DOĞRUSAL DENKLEMLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B A C B C B C B D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A D B B B B A B A

 

 

 

 

 

DOĞRUSAL DENKLEMLER 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B D D C B A D B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A A C C B C D B B

 

 

 

 

 

DENKLEM  ÇÖZÜMLERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A C D C C A C A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B D C A C C D C A

 

 

 

 

 

DENKLEM  ÇÖZÜMLERİ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D B C D A D B C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D C B A B B C D A

 

 

 

 

 

EŞİTSİZLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D B C C D A B B B

 

 

 

EŞİTSİZLİKLER 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D B C B C A A C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C B A A D B D D A

 

 

 

 

 

GEOMETRİK CİSİMLER 1(PRİZMALAR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D C C B C D B B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D C B A B B D B A

 

 

 

 

 

GEOMETRİK CİSİMLER 2(SİLİNDİR VE YÜZEY ALANI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C B D D D C A D D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D B D C D D B C A

 

 

 

 

 

GEOMETRİK CİSİMLER 3(SİLİNDİRİN HACMİ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D B A C B B D D C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A A C B C C D D B

 

 

 

 

 

GEOMETRİK CİSİMLER 4(PİRAMİT VE KONİ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D C B B D C D B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B B A B C B C A B

 

 

 

 

 

VERİ İŞLEME – HİSTOGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D C A D B C B A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D C A D C B A D B